8. Dobre praktyki programistyczne

Wprowadzenie do procesu produkcyjnego Firmy dobrych praktyk inżynierskich (ang. good engineering practice) ma na celu zapewnienie, że rezultaty uzyskiwane w wyniku zastosowanych metod produkcji są źródłem korzyści dla społeczeństwa oraz że rozwijane metody produkcji są finansowo opłacalne. Założenia te realizowane są m.in. poprzez:

 • wykorzystywanie współczesnej wiedzy poprzez zastosowanie teoretycznych i stosowanych zasad produkcji oprogramowania,

 • racjonalne wykorzystywanie zebranych informacji,

 • branie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji zgodnych z bezpieczeństwem i dobrem publicznym oraz natychmiastowe ujawnianie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

 • unikanie, jeśli to tylko możliwe, mogących wystąpić konfliktów interesów i ujawnianie ich poszkodowanym stronom, jeśli istnieją,

 • uczciwe i realistyczne formułowanie stwierdzeń i oszacowań, opartych na dostępnych danych,

 • utrzymywanie i polepszanie kompetencji technicznych pracowników,

 • ciągły rozwój technologii oraz wiedzy dotyczącej poprawnego jej stosowania i konsekwencji z tego płynących,

 • podejmowanie zadań technologicznych przez pracowników tylko wtedy, gdy są wykwalifikowani poprzez szkolenia lub doświadczenie, lub po całkowitym ujawnieniu istotnych ograniczeń w ich umiejętnościach,

 • rzetelne określenie wymagań i oczekiwanych trudności (dokonanie analizy i rozwiązania problemów oraz wyrażenie ich na piśmie),

 • szukanie, oferowanie i akceptowanie szczerej i konstruktywnej krytyki pracy technicznej, w celu uznania i poprawienia błędów oraz słusznego przypisania wkładu w pracę innych osób,

 • niedopuszczanie się krzywdzenia innych osób, niszczenia ich mienia, reputacji lub szkodzenia ich posadzie, poprzez fałszywe lub złośliwe działanie,

 • wzajemne wspieranie się współpracowników w rozwoju zawodowym oraz pomoc w postępowaniu zgodnie z powyższymi normami etycznymi.