2. Vagrant

Warning

Na windows installer może się pod koniec instalacji wywalać. Wtedy trzeba urtuchomić cmd jako Administrator i uruchomić installer z terminala.

2.1. Tworzenie i konfigurowanie maszyny

 • Poniższe polecenia wykonaj w pliku Vagrantfile

 • Stwórz maszynę z oficjalnego obrazu 64 bitowej wersji Ubuntu LTS (Long Time Support)

 • Ustaw hostname na ubuntu.local

 • Jeżeli masz słabszą maszynę (2 CPU core, 4 GB RAM):

  • 1 CPU core
  • 1024 MB Ram
 • Jeżeli masz lepszy komputer:

  • 2 CPU core
  • 4096 MB RAM
 • Ustaw forwarding portu 80 na 8080 hosta oraz 443 na 8443

 • Ustaw aby ten katalog był synchronizowany na maszynie gościa w /var/www/host

 • Zrób by maszyna była stawiana z manifestu Puppet

 • Podnieś maszynę i rozpocznij pobieranie obrazu

2.1.1. Uruchamianie maszyny

vagrant init ubuntu/bionic64
Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "ubuntu/bionic64"
end
vagrant up

# Alternatywnie
vagrant up --provider virtualbox

2.1.2. Ustawianie hasła

Warning

Ubunutu w nowych wersjach zmieniło hasło na użytkownika i nie da się tak łatwo na niego dostać. Użyj wtedy:

Note

Basically the ubuntu/xenial32 and ubuntu/xenial64 images are flawed as they don’t come with the vagrant user out of the box. This is against the Vagrant specifications!

Vagrant.configure("2") do |config|

  apt-get install -y expect
  echo '#!/usr/bin/expect
   set timeout 20
   spawn sudo passwd ubuntu
   expect "Enter new UNIX password:" {send "ubuntu\\r"}
   expect "Retype new UNIX password:" {send "ubuntu\\r"}
   interact' > change_ubuntu_password
  chmod +x change_ubuntu_password
 ./change_ubuntu_password

end

Warning

This bug is now fixed in ubuntu/xenial64 v20180112.0.0.

Update your vagrant boxes:

$ vagrant box update
$ vagrant up
$ vagrant ssh

(notice you’re “vagrant”).

2.1.3. Usuwanie maszyny

vagrant halt
vagrant destroy

2.1.4. Konfiguracja forwardingu portów

config.vm.network :forwarded_port, guest: 8080, host: 8080
config.vm.network :forwarded_port, guest: 9000, host: 9000

2.1.5. Synchronizowanie katalogów

config.vm.synced_folder ".", "/vagrant"

2.1.6. Provisioning za pomocą shell

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.provision "shell" do |s|
  s.inline = "echo $1"
  s.args  = ["hello, world!"]
 end
end
Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.provision "shell", path: "script.sh"
end
Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.provision "shell", path: "https://example.com/provisioner.sh"
end

2.1.7. Provisioning za pomocą Puppet

config.vm.provision :puppet do |puppet|
  puppet.module_path = "puppet/modules"
  puppet.manifests_path = "puppet/manifests"
  puppet.manifest_file = "default.pp"
end

2.1.8. Finalna konfiguracja

Twoja konfuguracja Vagrant powinna wyglądać tak:

CPU = 1
RAM = 1024

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.hostname = "ubuntu.local"

  config.vm.box = "ubuntu/xenial64"
  # config.vm.box = "ubuntu-lts"
  # config.vm.box_url = "http://cloud-images.ubuntu.com/xenial/current/xenial-server-cloudimg-amd64-vagrant.box"

  config.vm.network :forwarded_port, guest: 80, host: 8080
  config.vm.network :forwarded_port, guest: 443, host: 8443
  config.vm.synced_folder ".", "/var/www/host"

  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
    v.name = "ubuntu.local"
    v.cpus = CPU
    v.memory = RAM
  end

  config.vm.provision "shell" do |s|
   s.inline = "echo $1"
   s.args  = ["hello, world!"]
  end

end
vagrant provision

2.2. Zadania do rozwiązania

2.2.1. Automatyzacja tworzenia wirtualnej maszyny

 • Użyj pliku Vagrantfile do przetrzymywania następującej konfiguracji

 • Stwórz maszynę z oficjalnego obrazu 32 bitowej wersji Ubuntu LTS (Long Time Support)

 • Ustaw hostname na ubuntu.local

 • Ustaw zasoby przydzielane towjej maszynie wirtialnej w zależności od mocy komputera:

  • 1 CPU core, 1024 MB RAM (jeżeli masz około 2 CPU core, 4 GB RAM)
  • 2 CPU core, 8196 MB RAM (jeżeli masz mocniejszą maszynę)
 • Ustaw forwarding portów:

  • 80 -> 8888
  • 443 -> 8443
  • 7990 -> 7990
  • 7999 -> 7999
  • 8080 -> 8080
  • 8081 -> 8081
  • 8090 -> 8090
  • 9000 -> 9000
  • 5432 -> 5432
  • 3306 -> 3306
 • Ustaw aby ten katalog był synchronizowany na maszynie gościa w /var/www/host

 • Podnieś maszynę z Vagrantfile i rozpocznij pobieranie obrazu Ubuntu

2.2.2. Vagrant + Puppet

 • Skopiuj dotychczasowe manifesty z poprzednich zadań (/etc/puppet/manifests/*) na swój komputer do katalogu puppet/manifests/
 • Skopiuj certyfikaty SSL, które wygenerowałeś na swój komputer do katalogu ssl/
 • Wyłącz maszynę vagrant halt, a następnie ją usuń vagrant destroy
 • Edytuj plik Vagrantfile i dopisz, by maszyna była stawiana z manifestów Puppet
 • W pliku Vagrantfile trzymaj jak najmniej logiki i wszystko rób za pomocą Puppet
 • Zrób by certyfikaty były przenoszone z twojego komputera na maszynę gościa (nie generuj nowych, tylko wykorzystaj stare!) oczywiście za pomocą Puppet, umieść to w pliku puppet/manifests/certificates.pp
 • Każdy z manifestów powinien być w osobnych plikach a jeden puppet/main.pp powinien includować pozostałe z katalogu puppet/manifests/*

Warning

Ubuntu 16.04 (LTS) nie zawiera w sobie puppeta, co jest sprzeczne z wymaganiem (standardem) vagrantowym. Trzeba go zainstalować za pomocą provisioningu shella, a później odpalać manifesty puppetowe.