3. Puppet

Todo

sprawdzić czy działają tematy związane z tworzeniem faktów

Todo

sprawdzić jak zachowa się to z Facter

Todo

sprawdzić deklarowanie i używanie zmiennych

Todo

podzielić Puppet na osobne pliki per temat (zadanie do rozwiązania)

Todo

co z tematem odpalania jako user a nie root?

Todo

uspójnić wszędzie nazwy userów i grup (vagrant, ubuntu, www-data, myuser) wybrać jeden

Todo

błąd ze sprawdzaniem czy user i grupa www-data istnieją, kiedy wykorzystujemy moduł apache

3.1. Architektura

 • zasada działania

 • infrastructure as a code

 • ad hoc changes

 • scaling

 • wprowadzanie zmian w zależności od faktów

 • developer env changes

 • instalacja ręczna pakietów

3.1.1. Jak działa

manifest.pp

file { '/var/www':
  ensure => 'directory',
  owner => 'www-data',
  group => 'www-data',
  mode => '0755',
}
exec { 'package definition update':
  command => '/usr/bin/apt update',
}

package { ['nmap', 'htop', 'git']:
  ensure => 'latest',
  require => Exec['package definition update'],
}

3.1.2. Model

 • klient server

 • standalone - puppet apply

 • fakty i kolejność wykonywania manifestów

3.1.3. Components

 • manifests (pliki z rozszerzeniem .pp)

 • zmienne

 • classes

 • resources

 • facts

3.1.4. Puppet language

 • DSL

 • ruby

 • ERB templates

3.2. Templates

 • ERB templates

3.2.1. Comment

<%# This is a comment. %>

3.2.2. Variables

There are two ways to access variables in an ERB template:

@variable
scope['variable']

Example:

scope['ntp::tinker']

3.2.3. Printing variables

ServerName <%= @fqdn %>
ServerAlias <%= @hostname %>

3.2.4. If

if <CONDITION>
 ... code ...
elsif <CONDITION>
 ... other code ...
end
<% if @broadcast != "NONE" %>
  broadcast <%= @broadcast %>
<% end %>

3.2.5. For

<% @values.each do |val| -%>
  Some stuff with <%= val %>
<% end -%>

If $values was set to [‘one’, ‘two’], this example would produce:

Some stuff with one
Some stuff with two

3.3. Instalacja i konfiguracja

sudo apt update
sudo apt install puppet

Zaglądnij do katalogu /etc/puppet. Co się tam znajduje?

Jeżeli nie ma katalogu /etc/puppet/manifests to go stwórz.

mkdir -p /etc/puppet/manifests

Przejdź do katalogu /etc/puppet/manifests, jeżeli.

Warning

Uwaga, puppet od wersji 4 ma inną składnię. W Ubuntu 16.04 (LTS) instaluje się Puppet 3.8.5. Wersja ta może być niekompatybilna z modułami pobieranymi przez Puppet (np. Apache, Tomcat, Java). Rozwiązaniem jest ściąganie modułów w niższych wersjach (pasujących do wersji 3.8.5) lub instalacja Puppet w wersji wyższej niż ta w LTS.

# Instalacja puppet w ostatniej wersji

# Yum-based systems (np. Enterprise Linux 7)
sudo rpm -Uvh https://yum.puppet.com/puppet5/puppet5-release-el-7.noarch.rpm
sudo yum -y install puppet-agent
export PATH=/opt/puppetlabs/bin:$PATH

# Apt-based systems (np. Ubuntu 16.04 Xenial Xerus)
wget https://apt.puppetlabs.com/puppet5-release-xenial.deb
sudo dpkg -i puppet5-release-xenial.deb
sudo apt update
sudo apt -y install puppet-agent
export PATH=/opt/puppetlabs/bin:$PATH

3.4. HTTPS problem

Gdyby wystąpił problem z certyfikatem ssl przy instalacji modułów należy:

 • postaw maszynę w Amazonie (Ubuntu LTS)

 • zainstaluj squid

sudo apt update
sudo apt install squid
 • na maszynie gościa (tam gdzie chcesz instalować moduł Puppet ustaw:

export http_proxy=http://<IP>:3128
export https_proxy=http://<IP>:3128

Lub:

[user]
http_proxy = http://<IP>:3128
https_proxy = http://<IP>:3128
sudo service puppet restart
sudo su -
puppet module install

3.5. Narzędzia pomocnicze

3.5.1. Facter

Przyjrzyj się wynikom poleceń:

facter
facter ipaddress
facter lsbdistdescription

Co zauważyłeś? Jak można wykorzystać te informacje?

Kod przedstawia wynik polecenia facter na świeżej maszynie Ubuntu postawionej w Amazon AWS

Korzystanie z faktów w manifestach:

Sposób klasyczny, jako zmienne na głównym poziomie

# Definicja
operatingsystem = 'Ubuntu'

# Wykorzystanie
case $::operatingsystem {
 'CentOS': { include centos }
 'MacOS': { include mac }
}
Jako zmienne w tablicy faktów

# Definicja
$facts['fact_name'] = 'Ubuntu'

# Wykorzystanie
case $facts['fact_name'] {
 'CentOS': { include centos }
 'MacOS': { include mac }
}

Tworzenie nowych faktów:

require 'facter'

Facter.add(:system_role) do
 setcode "cat /etc/system_role"
end
require 'facter'

Facter.add(:system_role) do
 setcode do
  Facter::Util::Resolution.exec("cat /etc/system_role")
 end
end

Druga metoda tworzenia faktów:

export FACTER_system_role=$(cat /etc/system_role); facter

3.5.2. Hiera

 • /etc/puppet/hiera.yaml

---
:backends:
 - yaml

:hierarchy:
 - "nodes/%{::fqdn}"
 - "roles/%{::role}"
 - common

:yaml:
 :datadir: /etc/puppet/hiera/

:logging:
 - console
nginx::nginx_servers:
   'devops-alldomains':
     server_name:
       - '~^(?<fqdn>.+?)$'
     www_root: '/var/www/$fqdn'
     index_files:
       - 'index.php'
     try_files:
       - '$uri'
       - '$uri/'
       - '/index.php?$args'
     access_log: '/var/log/nginx/devops-alldomains-access.log'
     error_log: '/var/log/nginx/devops-alldomains-error.log'

   'devops-alldomains-ssl':
     server_name:
       - '~^(?<fqdn>.+?)$'
     listen_port: '443'
     ssl_port: '443'
     www_root: '/var/www/$fqdn'
     ssl: true
     ssl_key: '/etc/ssl/www/$fqdn.key'
     ssl_cert: '/etc/ssl/www/$fqdn.crt'
     index_files:
       - 'index.php'
     try_files:
       - '$uri'
       - '$uri/'
       - '/index.php?$args'
     access_log: '/var/log/nginx/devops-alldomains-access-ssl.log'
     error_log: '/var/log/nginx/devops-alldomains-error-ssl.log'

 nginx::nginx_locations:
   'devops-alldomains-loc':
     location: '~ \.php$'
     www_root: '/var/www/$fqdn'
     server: 'devops-alldomains'
     fastcgi: 'unix:/var/run/php7-fpm.sock'
     fastcgi_split_path: '^(.+\.php)(/.*)$'
     fastcgi_index: 'index.php'
     fastcgi_param:
       'SCRIPT_FILENAME': '$document_root$fastcgi_script_name'

   'devops-alldomains-ssl-loc':
     location: '~ \.php$'
     www_root: '/var/www/$fqdn'
     server: 'devops-alldomains-ssl'
     ssl: true
     ssl_only: true
     fastcgi: 'unix:/var/run/php7-fpm.sock'
     fastcgi_split_path: '^(.+\.php)(/.*)$'
     fastcgi_index: 'index.php'
     fastcgi_param:
       'SCRIPT_FILENAME': '$document_root$fastcgi_script_name'

3.6. Przykłady

Exec {
  path => "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
}

group { "vagrant":
  ensure => present
}

user { "vagrant":
  ensure => present,
  gid => "vagrant"
}

exec { "update package definition":
  command => "/usr/bin/apt update"
}

package { [
  "git",
  "vim",
  "nmap",
  "htop",
  "wget",
  "curl",
  "nginx",
  "python3",
  "python3-dev",
  "python3-pip",
  "p7zip-full",
  "uwsgi",
  "uwsgi-plugin-python3",
  "postgresql-client",
  "postgresql",
  "postgresql-server-dev-all",
  "libmemcached-dev"
 ] :
  ensure => latest,
  require => Exec["update package definition"],
}

file { [
    "/var/www",
    "/var/www/log",
    "/var/www/public",
    "/var/www/public/media",
    "/var/www/public/static",
    "/var/www/tmp",
    "/var/www/src"
  ]:

  ensure => directory,
  owner => "vagrant",
  group => "vagrant",
  mode => 0755,
}

3.6.1. Unless

exec { "set hostname":
  command => '/bin/hostname -F /etc/hostname',
  unless => "/usr/bin/test `hostname` = `/bin/cat /etc/hostname`",
}

3.7. Moduły

puppet module search apache
puppet module install puppetlabs-apache

3.7.1. Java

class { 'java' :
 package => 'java-1.8.0-openjdk-devel',
}
java::oracle { 'jdk8' :
 ensure => 'present',
 version => '8',
 java_se => 'jdk',
}
java::oracle { 'jdk8' :
 ensure => 'present',
 version_major => '8u101',
 version_minor => 'b13',
 java_se => 'jdk',
}

3.7.2. JBoss

To install JBoss Application Server you can use just, it will install Wildfly 8.2.0.Final by default:

include jboss

To install JBoss EAP or older JBoss AS use:

class { 'jboss':
 product => 'jboss-eap',
 version => '6.4.0.GA',
}

or use hiera:

jboss::params::product: 'jboss-as'
jboss::params::version: '7.1.1.Final'
$user = 'jb-user'
$passwd = 'SeC3eT!1'

node 'controller' {
 include jboss::domain::controller
 include jboss
 jboss::user { $user:
  ensure  => 'present',
  password => $passwd,
 }
}

3.9. Zadania do rozwiązania

3.9.1. Instalacja pakietów za pomocą Puppet

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/packages.pp

 • Zainstaluj następujące pakiety za pomocą Puppet:

  • nmap

  • htop

  • git

 • Upewnij się by Puppet wykonał polecenie apt update na początku

3.9.2. Zmiana hostname

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/hostname.pp

 • Za pomocą manifestu zmień hostname maszyny na ecosystem.local

 • Upewnij się, że po wpisaniu polecenia hostname będzie ustawiona na odpowiednią wartość

 • Upewnij się, że hostname nie przywróci się do domyślnej wartości po ponownym uruchomieniu

 • Hostname zmienia się na dwa sposoby:

  • podmiana zawartości pliku /etc/hostname i uruchomienie hostname -F /etc/hostname

  • uruchomienie polecenia hostnamectl set-hostname ...

3.9.3. Zarządzanie użytkownikami, grupami i katalogami

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/users.pp

 • Upewnij się, że użytkownik vagrant istnieje, ma uid=1337 i należy do grupy vagrant

 • Upewnij się, że grupa vagrant istnieje i ma gid=1337

 • Upewnij się, że:

  • Katalog /var/www istnieje

  • Właścicielem jego jest user vagrant

  • Właścicielem jego jest grupa vagrant

  • Ma uprawnienia rwxr-xr-x

3.9.4. Konfiguracja nginx

 • Za pomocą Puppet upewnij się by był użytkownik www-data i miał uid=33

 • Za pomocą Puppet upewnij się by była grupa www-data i miała gid=33

 • Upewnij się że katalog /var/www istnieje i właścicielem jego są user www-data i grupa www-data i że ma uprawnienia rwxr-xr-x

 • Zainstaluj i skonfiguruj nginx wykorzystując moduł Puppet

 • Z terminala wygeneruj certyfikaty self signed OpenSSL (.cert i .key) (za pomocą i umieść je w /etc/ssl/)

 • Za pomocą Puppet Stwórz dwa vhosty:

  • insecure.example.com na porcie 80 i z katalogiem domowym /var/www/insecure-example-com

  • ssl.example.com na porcie 443 i z katalogiem domowym /var/www/ssl-example-com + używanie certyfikatów SSL wcześniej wygenerowanych

 • Stwórz pliki z treścią:

  • /var/www/insecure-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - Insecure

  • /var/www/ssl-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - SSL!

 • W przeglądarce na komputerze lokalnym wejdź na stronę:

3.9.5. Konfiguracja Apache2 (opcjonalnie)

 • Za pomocą Puppet upewnij się by był użytkownik www-data i miał uid=33

 • Za pomocą Puppet upewnij się by była grupa www-data i miała gid=33

 • Upewnij się że katalog /var/www istnieje i właścicielem jego są user www-data i grupa www-data i że ma uprawnienia rwxr-xr-x

 • Zainstaluj i skonfiguruj Apache2 wykorzystując moduł Puppet

 • Z terminala wygeneruj certyfikaty self signed OpenSSL (.cert i .key) (za pomocą i umieść je w /etc/ssl/)

 • Za pomocą Puppet Stwórz dwa vhosty:

  • insecure.example.com na porcie 80 i z katalogiem domowym /var/www/insecure-example-com

  • ssl.example.com na porcie 443 i z katalogiem domowym /var/www/ssl-example-com + używanie certyfikatów SSL wcześniej wygenerowanych

 • Stwórz pliki z treścią:

  • /var/www/insecure-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - Insecure

  • /var/www/ssl-example-com/index.html z treścią Ehlo World! - SSL!

 • W przeglądarce na komputerze lokalnym wejdź na stronę:

Warning

Uwaga, puppet od wersji 4 ma inną składnię. W Ubuntu 16.04 (LTS) instaluje się Puppet 3.8.5. Puppet module instaluje zawsze najnowszą (w tym wypadku niekompatybilną z naszym Puppet)! Aby zainstalować apache należy wymusić odpowiednią wersję (ostatnia supportująca Puppet 3.8 to 1.10.

$ puppet module install puppetlabs-apache --version 1.10.0

3.9.6. Instalacja i konfiguracja MySQL

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/mysql.pp

 • Zainstaluj bazę danych MySQL wykorzystując moduł Puppet

 • Ustaw hasło dla użytkownika root na mypassword

 • Ustaw nasłuchiwanie serwera mysqld na wszystkich interfejsach (0.0.0.0)

 • Stwórz bazę danych mydb z utf-8

 • Stwórz usera myusername z hasłem mypassword

 • Nadaj wszystkie uprawnienia dla usera myusername dla bazy mydb

 • Ustaw backupowanie bazy danych do /tmp/mysql-backup

3.9.7. Instalacja i konfiguracja Tomcat

 • Manifest do tego zadania zapisz w pliku /etc/puppet/manifests/tomcat.pp

 • Zainstaluj język Java za pomocą modułu Puppet

 • Zainstaluj Tomcat 8 za pomocą Puppet w katalogu /opt/tomcat8

 • Skonfiguruj dwie instancje Tomcat działające jednocześnie:

  • Jedna uruchamiana na domyślnych portach

  • Druga uruchamiana na 8006 a connector z portu 8081 przekierowywał na 8443

  • Na pierwszej uruchom war z lokacji /opt/tomcat8/webapps/docs/appdev/sample/sample.war