1. JIRA

1.1. Wymagania przed szkoleniem

 1. System operacyjny wspierany przez Atlassian (zalecany Linux)
 2. Ściągnięta odpowiednia binarka dla wybranego systemu operacyjnego https://www.atlassian.com/software/jira/download

1.1.1. Licencje

 • Cloud vs. Server
 • Ilość użytkowników
 • Długość trwania licencji
 • Jira Core vs. Software vs. Service Desk
 • Evaluation license

1.1.2. Instalacja

 • skąd pobrać
 • jakie polecenia
 • forwarding portów
 • Jaka baza danych

1.1.3. Project Management

 • Prowadzenie projektów
 • Kanban
 • Scrum
 • Portfolio
 • Scrum + Kanban

1.2. Korzystanie z Jiry

1.2.1. Konfigurowanie profilu

 • Język
 • Avatar (gravatar)
 • Powiadamianie mailami
 • Dobre praktyki filtrów na maila

1.2.2. Issues

 • Issue key:

  • krótki i zwięzły
  • łatwy do zapamiętania
  • 2-10 liter
 • Issue Types:

  • Bug
  • Task
  • User Story
  • Epic
  • Sub-task
 • Issue Fields:

  • Versions

   • Roadmap
   • Releases (with Bamboo)
   • Konwencja nazewnicza YYYY-MM (2017-01, 2017-02, 2017-03)
  • Components

   • Component Leaders
  • Custom Fields

  • Lables

  • Links

  • Assignee

  • Reporter

  • affectsVersion vs. fixVersion

 • Epic

  • Brak worków (np. Poprawki błędów)

  • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

  • Dobre praktyki:

   • Due Date
   • Start Date
   • Assignee
  • Doważalne
  • optymalna długość
  • kategoryzowanie
  • timeline i roadmapa
  • planowanie kwartalne
  • przypisywanie epikow do wersji
  • board epików
  • Business Value epików
 • Kryteria akceptacyjne

 • Dobre praktyki

  • INFO
  • BEFORE
  • TODO
  • AFTER

1.2.3. Issue Actions

 • Workflow Actions (Open, In Progress, Done)

 • Voting

 • Watching

 • Add Atachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete (kiedy?)

 • Log Work

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

  • Mentions
  • Rich Text Editing
  • Tworzenie tabelek
  • Używanie formatowania

1.2.4. Time Reporting

 • Original Time Estimate
 • Remaining Time
 • Log Work
 • Reports

1.2.5. Estimation

 • Time Estimate
 • Manday
 • Story Point
 • Business Value

1.2.6. Workflow

 • Tworznie

  • Directed graph
  • Complete graph
  • Few vertices
  • Lots of Edges
  • Try simple and add statuses
  • Keep transitions from all statues
  • Simplified Workflow
 • Dobre praktyki

 • Triggery

 • Post Functions

 • Validators

 • Closed vs Resolved vs Done

1.2.7. Priorities

 • Standard

  • Lowest
  • Low
  • Medium
  • High
  • Highest
 • MoSCoW

  • Must
  • Schould
  • Could

1.2.8. Statusy

 • To Do
 • In Progress
 • Done
 • In Review
 • Waiting / Blocked
 • In Test

1.2.9. Resolutions

 • Fixed
 • Won’t Fix
 • Duplicate
 • Cannot Reproduce
 • Incomplete
 • [Jira Agile] -> Done

1.2.10. Artifacts

 • Backlog
 • Sprintlog
 • Task board
 • Units
 • Story Points
 • Business Value

1.2.11. Metrics

 • Velocity
 • Capacity
 • Maturity

1.2.12. Planning and Refinement

 • Estimation
 • How big your tasks should be?
 • Estimation support systems
 • Sprint goal
 • Acceptance Criteria
 • Definition of Done
 • Time Tracking

1.2.13. JQL - JIRA Query Language

 • List View, Detail View
 • Konfiguracja Kolumn wyszukiwania
 • Searching Issues
 • Konfiguracja Boardów
 • Bulk edit
 • Import / Export CSV
 • jira.issue.editable = true dla statusu Done (Workflow)
project = DEMO
project = DEMO
  AND status = "To Do"
status = "To Do" OR status = "In Progress"

status IN ("To Do", "In Progress")

status NOT IN ("To Do", "In Progress")
project = DEMO
  AND resolution NOT IN (Fixed, "Won't Fix")
statusCategory = "To Do"
statusCategory NOT IN ("To Do", "In Progress")
statusCategory != "Done"
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee = currentUser()
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee IN membersOf("jira-administrators")
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee = currentUser()
  ORDER BY priority DESC, key ASC
project = DEMO
  AND status WAS Done
  AND status != Done
project = DEMO
  AND status WAS Done
  AND status != Done
  AND updated > -1d
Sprint IN closedSprints()
Sprint IN openSprints()
Sprint IN futureSprints()
project = DEMO
  AND sprint in openSprints()
  AND status != Done
  AND updated > -1d
Flagged IS NOT EMPTY
project = DEMO
  AND sprint IN openSprints()
  AND (statusCategory = "In Progress" OR Flagged is not EMPTY)

  -- opcjonalnie, ze względu na omawianie Waiting i in test itp.
  AND updated >= -1d
project = DEMO
  AND sprint IN openSprints()
  AND assignee = currentUser()
reporter = currentUser()
  AND statusCategory != Done
  AND assignee != currentUser()
project = DEMO
  AND updated >= -7d
  AND assignee IN membersOf("jira-administrators")
due >= 2017-03-01 AND due <= 2017-03-31

due >= startOfMonth() AND due <= endOfMonth()
due <= now()

1.2.14. Filtry

 • Tworzenie

 • Subskrybcja

 • Uprawnienia

  • Przydział do ról
  • Przydział do grup
  • Publiczny
 • Współdzielenie

1.2.15. Dashboard

 • Tworzenie

 • Publikacja

 • Dodawanie gadżetów

  • Filter Results
  • Issue Statistics
  • Average Age Chart
  • Resolution Time
 • Wallboard plugin

  • Tables
  • Graphs
  • Piecharts
 • Jira Agile Reports

  • Sprint Health Report
  • Burndown
  • Days Remaining

1.2.16. Project

 • Project Lead

 • Categories

  • Department
  • Team
  • Project / Product
 • Project vs. Boards

 • Issues

 • Sub-Tasks

 • Issue Collector

1.2.17. Board

 • Scrum vs. Kanban

  • Scrum -> Rozwój (Story)
  • Kanban -> Utrzymanie (Task)
  • Praca w Scrum i Kanban jednocześnie
  • Konstytucja zespołu i dobre praktyki
 • Board vs. Project

  • Board z wielu projektów
  • Board z części jednego projektu
  • Board dla Projektu
  • Wiele boardów do jednego projektu (różne estymaty)
  • Wiele projektów czy wiele boardów (np. po komponentach)?
 • Sprinty:

  • Wielkość (ilość zadań, capacity chart)
  • Długość (tydzień)
  • Konwencja nazewnicza (YYYY-MM week W) (2017-03 week 2, 2017-03 week 3)
 • Uprawnienia

 • Konfiguracja

 • Kolumny

  • Column Constraint (max, min)
  • Dodawanie i usuwanie kolumn
  • Wiele statusów w jednej kolumnie
  • Statusy ciągnące pracę
 • Swimlines

  • wg. priorytetów
  • wg. wersji
 • Quick Filters

 • Card Colors

 • Card Layout

  • Backlog
  • Active Sprint
  • Days in Column
 • Estimation

  • Original Estimate + Remaining Estimate and Time Spent
  • Story Points
  • Business Value
  • Issue Count
 • Working Days

 • Issue Detail View

 • Portfolio na bazie Kanbana

 • Scope Changes

 • Otwieranie i zamykanie sprintów

 • Auto assign

 • Flagowanie zadań

 • Quick Filters dla Daily

1.2.18. Charts

 • Burn-down Chart
 • Burn-up Chart
 • Control Chart
 • Cumulative Flow Diagram
 • Epic Burndown
 • Epic Report
 • Release Burndown
 • Sprint Report
 • Velocity Chart
 • Version Report
 • Version Burndown
 • Refine Reports

1.2.19. Kanban

 • What’s Kanban?

 • Pull system

 • JIT

 • Context switching

 • Kanban Board

 • Improvement:

  • Muda
  • Jidoka
  • Kaizen
  • Bottlenecks
  • Metrics
  • Lean
 • Workflow:

  • Columns
  • Swimlanes
  • Expedite
  • Priority
  • SLA

1.3. Administracja

 • Skrót klawiszowy gg

1.3.1. Scheme

 • Issue Type Schemes
 • Workflow Scheme
 • Screen Scheme
 • Field Configuration Scheme
 • Permission Scheme
 • Notification Scheme

1.3.2. Project Configuration

 • Versions
 • Components
 • Roles and Permissions
 • Application Links

1.3.3. Konfiguracja Jiry

 • Zmiana formatu daty
 • Time Tracking
 • Priorytetyzacja i dobre praktyki
 • Estymacja różnych issuetype (nie tylko Story)
 • Re-index
 • Application Links
 • Zaawansowane opcje konfiguracyjne

1.3.4. Jira Administration

 • Zarządzanie licencjami
 • Backup systemu
 • Tworzenie instancji testowych
 • Instalacja i upgrade + dobre praktyki
 • Tunning JVM pod Jirę
 • Dobre praktyki z Custom

1.3.5. Tworzenie Custom Field

 • Dobre praktyki
 • Ile?
 • Konsekwencje
 • CF w bazie dancyh

1.3.6. Dirty hacks

 • Manipulacje na bazie
 • Django Inspect DB + Jira = Django ORM
 • Skryptowanie
 • Time tracking

1.3.7. Pluginy

 • Kiedy instalować

 • Licencje pluginów

 • Różnice między pliginami w Cloud a Server

  • Atlassian Connect vs p2
 • Stategia update’ów

  • pluginy darmowe
  • pluginy komercyjne
 • Instalacja dodatkowych języków

 • Pluginy a wykorzystywane zasoby:

  • Pamięć RAM
  • Baza danych
  • System operacyjny
  • Zasoby sieciowe
 • Jira Agile Cards

 • Dane pluginów w bazie danych Jiry

1.4. Install

1.4.1. Database

# CentOS
$ yum install posgresql-server

# Ubuntu / Debian
$ apt-get install postgresql-server
$ postgresql-setup initdb
$ systemctl start posgresql

Konfiguracja bazy danych:

CREATE USER jira WITH PASSWORD 'jira';
CREATE DATABASE jira;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jira TO jira;

/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf:

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all       all                   peer
# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
$ systemctl restart postgresql

1.4.2. Jira install

Code Listing 1.1. Jira install
wget https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-software-7.6.1-x64.bin
chmod +x atlassian-jira-software-7.6.1-x64.bin
./atlassian-jira-software-7.6.1-x64.bin
rm -fr atlassian-jira-software-7.6.1-x64.bin

1.4.3. Firewall

# CentOS
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanet
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanet
$ firewall-cmd --reload

# Other Linux
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT

1.4.4. Websudo

 • automatic admin logout
 • admin rights notification
service jira stop
echo "jira.websudo.is.disabled = true" >> /var/atlassian/application-data/jira/jira-config.properties
service jira start

1.4.5. User Management

 • Always use LDAP (OpenLDAP or Active Directory)
 • name groups as jira-users or jira-administrators
 • local administrator jira-administrator only for fixing bugs with LDAP
 • use jira@example.com (for easy email fiterling)
 • use jira.example.com as domain name with Firewall blocking external access
 • Internal and external users in one LDAP server
 • Read only access via LDAPs
 • avoid nested groups
 • all tools in OU=ecosystem
 • use LDAP groups for project roles from OU=projects
 • do not use user accounts in project roles (only LDAP groups)
 • Confluence page with all *-administrators + mailto: links
 • Confluence page with JIRA project administrators

1.5. Upgrade

1.5.1. Instalacja nowej wersji

 1. Wejdź na stronę https://www.atlassian.com/software/jira/download

 2. Kliknij prawym na przycisk Download obok wydania Jira TAR.GZ i “Copy Link Location”

 3. Uruchom polecenia poniżej:

  # Tu wklej zawartość linku
  $ URL=""
  
  $ ssh root@localhost
  $ cd /opt/jira
  $ wget "$URL" -O jira.tgz
  $ tar zxf jira.tgz
  $ rm -fr jira.tgz
  

1.5.2. Ustawienia środowiskowe

 1. Poniższych edycji dokonujemy w pliku atlassian-jira-XXX/bin/setenv.sh gdzie XXX to numer wersji (nowej)
JIRA_HOME="/opt/jira/home"
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-server -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+PrintGCDetails -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d).log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=10M"
JVM_MINIMUM_MEMORY="512m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"

1.5.3. Zmiana portu działania Jiry

 1. Edytuj linijkę /opt/jira/install/conf/server.xml i znajdź

  Connector port="8080"
  
 2. Zamień na:

  Connector port="8000"
  

1.5.4. Sprawdzenie wersji Javy dla Jiry

 1. Odpal poniższe polecenie

  /opt/java/default/bin/java -version
  
 2. Zobacz aktualną werjsę na http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/1880261

 3. Jeżeli wersja się różni ściągnij za pomocą wget nową Javę do /opt/java/

 4. rozpakuj i usuń symlink /opt/java/default

 5. stwórz symlink /opt/java/default wskazujący na nową Javę

1.5.5. Backup bazy oraz home’a

Odpal skrypt /opt/jira/backup-jira.sh

1.5.6. Upgrade Jiry

$ service jira stop
$ rm -fr /opt/jira/install
$ ln -s /opt/jira/atlassian-jira-XXX
$ /opt/jira/install
$ service jira start

1.5.7. Sprzątanie

 1. Możesz usunąć stary katalog instalacyjny Jiry.
 2. Proponuję jednak zostawić jedną, poprzednią wersję tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś zmiany nie zostały przeniesione.

1.6. Utils

1.6.1. Reindex

Code Listing 1.2. Jira reindex
from pprint import pprint
from atlassian import Jira


jira = Jira(
  url="http://localhost:8000/",
  username="admin",
  password="admin")

status = jira.reindex().json()
pprint(status)

1.6.2. Project Administrators

Code Listing 1.3. Jira Project Administrators
import logging
from atlassian import Confluence
from atlassian import Jira


logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format="[%(asctime).19s] [%(levelname)s] %(message)s")
logging.getLogger("requests").setLevel(logging.WARNING)
log = logging.getLogger("jira-projects-administrators")


jira = Jira(
  url="http://localhost:8000/",
  username="admin",
  password="admin")

html = "<table><tr><th>Project Key</th><th>Project Name</th><th>Leader</th><th>Email</th></tr>"

for data in jira.project_leaders():
  log.info("{project_key} leader is {lead_name} <{lead_email}>".format(**data))
  html += "<tr><td>{project_key}</td><td>{project_name}<td></td>{lead_name}<td></td><a href='mailto:{lead_email}'>{lead_email}</a></td></tr>".format(**data)

html += "</table><p></p><p></p>"
html += "<p>Autogenerated with <a href='http://localhost:7999/projects/AGILE/repos/devops-utils-jira/browse/bin/jira-projects-administrators.py'>this script</a></p>"

confluence = Confluence(
  url="http://localhost:8090/",
  username="admin",
  password="admin")

confluence.update_page(
  page_id=13207798,
  parent_id=7471197,
  title="Administratorzy JIRA",
  body=html)

log.info("Confluence Page Created with JRIA Administrators at: http://localhost:8095/pages/viewpage.action?pageId=13207798")

1.7. Migracja danych

Code Listing 1.4. Jira Migrate
#!/usr/bin/env python2

import httplib
import ldap
import urllib
import logging
import re


"""
Basic configuration
"""

class Config(object):
  host = 'localhost:8000'
  token = '...'
  jsessionid = '...'
  entities_file = '/Users/matt/Projects/clitools/entities.xml'
  entities_attrs = ['author', 'caller', 'lead', 'name', 'newstring', 'reporter', 'roletypeparameter', 'updateauthor', 'user', 'username', 'userName', 'lowerUserName', 'childName', 'lowerChildName']
  ldap_addr = 'ldap://localhost:3268'
  ldap_user = '...'
  ldap_pass = '...'
  ldap_dc = '...'
  fallback_domains = []


class DoNotDelete(object):
  groups = ["jira-administrators", "jira-users"]
  custom_fields = [11152, 10507, 11210, 10068, 11240, 10773, 11190, 10086, 10105, 10797, 11063, 11064, 10356]
  projects = [10605, 11600, 10607, 10800, 10600]
  permission_schemes = [0]
  workflow_schemes = []
  workflows = []
  issue_types = [1, 2, 3, 4, 5, 9, 107, 146, 126, 127, 128, 157, 237]
  issue_type_schemes = []
  statuses = []
  notification_schemes = []
  project_roles = [10002, 10001, 10000]

"""
You shouldn't change anything below this point,
unless you know what are you doing.
"""

logging.basicConfig(
  level=logging.INFO,
  format='[%(asctime).19s] %(levelname)s: %(message)s'
)

class Http(object):
  """ Http request class """

  @staticmethod
  def GET(url, params={}):
    params["atl_token"] = Config.token
    params = urllib.urlencode(params)
    return Http._request("GET", "%s?%s" %(url, params))

  @staticmethod
  def POST(url, params={}):
    params["atl_token"] = Config.token
    params["Delete"] = "Delete"
    params["confirmedDelete"] = "true"
    params["workflowMode"] = "live"
    params["confirm"] = "true"
    params["confirmed"] = "true"
    return Http._request("POST", url, params)

  @staticmethod
  def _request(method, url, params={}):
    params = urllib.urlencode(params)
    headers = {
      "Cookie": "atlassian.xsrf.token=%s; JSESSIONID=%s" % (Config.token, Config.jsessionid),
      "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    }
    conn = httplib.HTTPConnection(Config.host)
    logging.debug("curl -X %(method)s -d '%(params)s' --cookie '%(cookie)s' http://%(host)s%(path)s" % {
      'method': method,
      'params': params,
      'cookie': headers['Cookie'],
      'host': Config.host,
      'path': url,
    })
    conn.request(method, url, params, headers)
    response = conn.getresponse()
    logging.debug("%s %s" % (response.status, response.reason))
    ret = response.read()
    response.close()
    return ret


class Delete(object):
  """ Delete Abstract Class """

  pretty_name = None
  list_url = None
  list_re = None
  safe_data = []
  delete_url = None
  delete_param = "id"

  def __init__(self):
    if not self.pretty_name:
      self.pretty_name = self.__class__.__name__

    if self.__class__.__name__ == "Delete":
      raise NotImplementedError

    logging.warning("Deleting %ss" % self.pretty_name)

  def get_delete_data(self):
    html = Http.GET(self.list_url, {"start": 0, "max": 10000})
    matches = re.findall(self.list_re, html)

    try:
      if isinstance(matches[0], tuple):
        matches = [id for string, id in matches]
    except IndexError:
      print("Not authorized or no entries.")

    def clean(matches):
      matches = [urllib.unquote(name).decode('utf8') for name in matches]
      matches = [name.replace('+', ' ') for name in matches]
      return matches

    return clean(matches)

  def run(self):
    for id in self.get_delete_data():
      if str(id) not in [str(x) for x in self.safe_data]:
        logging.info("Deleting %s: %s" % (self.pretty_name, id))
        Http.POST(self.delete_url, {self.delete_param: id})


"""
Migration procedures
"""

class DeleteGroups(Delete):
  pretty_name = "Group"
  list_url = "/GroupBrowser.jspa"
  list_re = r'DeleteGroup!default.jspa(.*);name=(.*)"'
  safe_data = DoNotDelete.groups
  delete_url = "/DeleteGroup.jspa"
  delete_param = "name"

class DeleteCustomFields(Delete):
  pretty_name = "Custom Field"
  list_url = "/ViewCustomFields.jspa"
  list_re = r'DeleteCustomField!default.jspa\?(.*)id=([0-9]*)"'
  safe_data = DoNotDelete.custom_fields
  delete_url = "/DeleteCustomField.jspa"

class DeletePermissionSchemes(Delete):
  pretty_name = "Permission Scheme"
  list_url = "/ViewPermissionSchemes.jspa"
  list_re = r'DeletePermissionScheme!default.jspa\?schemeId=([0-9]*)"'
  safe_data = DoNotDelete.permission_schemes
  delete_url = "/DeletePermissionScheme.jspa"
  delete_param = "schemeId"

class DeleteNotificationSchemes(Delete):
  pretty_name = "Notification Scheme"
  list_url = "/ViewNotificationSchemes.jspa"
  list_re = r'DeleteNotificationScheme!default.jspa\?(.*)schemeId=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.notification_schemes
  delete_url = "/DeleteNotificationScheme.jspa"
  delete_param = "schemeId"

class DeleteOutgoingMailServers(Delete):
  pretty_name = "Outgoing Mail Sever"
  list_url = "/OutgoingMailServers.jspa"
  list_re = r'DeleteMailServer!default.jspa\?id=([0-9]*)'
  delete_url = "/DeleteMailServer.jspa"

class DeleteProjectRoles(Delete):
  pretty_name = "Project Role"
  list_url = "/ViewProjectRoles.jspa"
  list_re = r'DeleteProjectRole!default.jspa\?id=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.project_roles
  delete_url = "/DeleteProjectRole.jspa"

class DeleteProjects(Delete):
  pretty_name = "Projects"
  list_url = "/ViewProjects.jspa"
  list_re = r'DeleteProject!default.jspa\?pid=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.projects
  delete_url = "/DeleteProject.jspa"
  delete_param = "pid"

class DeleteIssueTypes(Delete):
  pretty_name = "Issue Type"
  list_url = "/ViewIssueTypes.jspa"
  list_re = r'DeleteIssueType!default.jspa\?id=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.issue_types
  delete_url = "/DeleteIssueType.jspa"

class DeleteIssueTypeSchemes(Delete):
  pretty_name = "Issue Type Scheme"
  list_url = "/ManageIssueTypeSchemes.jspa"
  list_re = r'DeleteOptionScheme!default.jspa\?(.*)schemeId=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.issue_type_schemes
  delete_url = "/DeleteOptionScheme.jspa"
  delete_param = "schemeId"

class DeleteWorkflows(Delete):
  pretty_name = "Workflow"
  list_url = "/ListWorkflows.jspa"
  list_re = r'DeleteWorkflow.jspa\?(.*)workflowName=(.*)"'
  safe_data = DoNotDelete.workflows
  delete_url = "/DeleteWorkflow.jspa"
  delete_param = "workflowName"

class DeleteWorkflowSchemes(Delete):
  pretty_name = "Workflow Scheme"
  list_url = "/ViewWorkflowSchemes.jspa"
  list_re = r'DeleteWorkflowScheme!default.jspa\?(.*)schemeId=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.workflow_schemes
  delete_url = "/DeleteWorkflowScheme.jspa"
  delete_param = "schemeId"

class DeleteStatuses(Delete):
  pretty_name = "Status"
  list_url = "/ViewStatuses.jspa"
  list_re = r'DeleteStatus!default.jspa\?id=([0-9]*)'
  safe_data = DoNotDelete.statuses
  delete_url = "/DeleteStatus.jspa"


def rename_users():
  logging.warning("Renaming Users")
  conn = ldap.initialize(Config.ldap_addr)
  conn.simple_bind_s(Config.ldap_user, Config.ldap_pass)

  with open(Config.entities_file) as f:
    logging.info("Looking up for usernames in %s" % Config.entities_file)
    content = f.read()
    userdata = re.compile(r'\n\s{4}<User\s.+?userName="([a-zAZ0-9]+?)".*?emailAddress="([a-zA-Z0-9.+-_@]+?)"')
    unames = userdata.findall(content)
    unames = sorted(unames)

  def get_ldap_username(email, oldname=None):
    oldname = oldname.strip(' ')
    email = email.strip(' ')
    result = conn.search_s(Config.ldap_dc, ldap.SCOPE_SUBTREE, '(proxyAddresses=*%s*)' % email, ['sAMAccountName'])

    try:
      newname = result[0][1]['sAMAccountName'][0]
      logging.debug("User %s matched as %s" % (email, newname))
      return newname
    except Exception:
      logging.debug("User %s not found in LDAP directory" % email)
      try:
        loginname = re.match("(.*?)@(%s)" % "|".join(Config.fallback_domains), email).group(1)
        logging.debug("Will use loginname %s from email addres %s" % (loginname, email))
        return loginname.lower()
      except Exception:
        logging.debug("Domain is not whitelisted, will use old username: %s" % oldname)
        return oldname.lower()

  for oldname, email in unames:
    newname = get_ldap_username(email, oldname)
    logging.info("Substituting username %s with %s" % (oldname, newname))
    replace_from = re.compile(r'="%s"' % oldname)
    content = replace_from.sub(r'="%s"' % newname, content)

  with open(Config.entities_file, "w") as f:
    logging.info("Writing new conent to file %s" % Config.entities_file)
    f.write(content)
    logging.info("Content of %s updated." % Config.entities_file)


if __name__ == "__main__":
  #DeleteOutgoingMailServers().run()
  #DeleteGroups().run()
  #Do not run now new cf added#DeleteCustomFields().run()
  #DeleteProjectRoles().run()
  #DeleteProjects().run()
  #DeleteIssueTypes().run()
  #DeleteIssueTypeSchemes().run()
  #DeleteWorkflowSchemes().run()
  #DeleteWorkflows().run()
  #DeleteStatuses().run()
  #DeletePermissionSchemes().run()
  #DeleteNotificationSchemes().run()

  rename_users()

1.8. Backup

 • XML (http://localhost:8080/secure/admin/XmlBackup!default.jspa)

 • rsync:

  • JIRA_HOME="/var/atlassian/application-data/jira"
  • JIRA_INSTALL="/opt/atlassian/jira/"
  • database replication
  • pg_dump i pg_restore
 • database replication consistency and rsync while upgrading

 • /var/atlassian/application-data/jira/.jira-home.lock

 • Cold standby in alternative datacenter

 • database replication between datacenter

 • cold standby and licensing (same SEN number)

Code Listing 1.5. Jira backup
#!/bin/bash

echo "[$(date)] Reading database configuration..."
USER=$(cat /opt/jira/home/dbconfig.xml |xmllint --xpath '//username/text()' -)
export PGPASSWORD=$(cat /opt/jira/home/dbconfig.xml |xmllint --xpath '//password/text()' -)
HOST=$(cat /opt/jira/home/dbconfig.xml |xmllint --xpath '//url/text()' - |awk -F'/' '{print $3}' |awk -F':' '{print $1}')
PORT=$(cat /opt/jira/home/dbconfig.xml |xmllint --xpath '//url/text()' - |awk -F'/' '{print $3}' |awk -F':' '{print $2}')
DATABASE=$(cat /opt/jira/home/dbconfig.xml |xmllint --xpath '//url/text()' - |awk -F'/' '{print $4}')

echo "[$(date)] Database connection settings..."
echo "User: $USER"
echo "Pass: **********" #$PGPASSWORD"
echo "Host: $HOST"
echo "Port: $PORT"
echo "Database: $DATABASE"

echo "[$(date)] Cleanup previous backups..."
rm -fr /opt/jira/backup/*

echo "[$(date)] Backup database..."
pg_dump -h $HOST -p $PORT -U $USER $DATABASE |gzip > /opt/jira/backup/jira-database_$(date +%F).tar.gz

echo "[$(date)] Backup home directory..."
tar -jcf /opt/jira/backup/jira-home_$(date +%F).tar.bz2 --exclude-caches-all /opt/jira/home

echo "[$(date)] All done."

1.9. Test Environment

Code Listing 1.6. Jira test environment
#!/usr/bin/env python2

from fabric.api import *
from fabric.colors import *
from fabric.contrib.console import confirm
from fabric.tasks import Task
from datetime import datetime


class CloneTask(Task):
  name = "clone"
  origin_user = None
  origin_host = None
  clone_user = None
  clone_host = None

  def run(self):
    timestamp_start = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
    print(yellow("[%s] Starting executing jobs..." % timestamp_start))
    execute(self.ask_user)
    execute(self.env_create)
    execute(self.env_rsync)
    execute(self.env_install)
    execute(self.deb_install)
    execute(self.jdk_rsync)
    execute(self.jdk_install)
    execute(self.clitools_rsync)
    execute(self.clitools_install)
    execute(self.preinstall)
    execute(self.install)
    execute(self.postinstall)
    timestamp_end = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
    print(yellow("[%s] Everything done." % timestamp_end))

  def ask_user(self):
    self.origin_user = prompt('What is the origin user?', default=self.origin_user, validate=r'^(\w+)$')
    self.origin_host = prompt('What is the origin host address?', default=self.origin_host)
    self.clone_user = prompt('What is the clone user?', default=self.clone_user, validate=r'^(\w+)$')
    self.clone_host = prompt('What is the clone host address?', default=self.clone_host)
    env.roledefs['origin'] = ["%s@%s" % (self.origin_user, self.origin_host)]
    env.roledefs['clone'] = ["%s@%s" % (self.clone_user, self.clone_host)]
    print("Origin: %s\nClone: %s" % (env.roledefs['origin'], env.roledefs['clone']))
    if not confirm("Continue with this settings?", default=False):
      abort("Aborting at user request.")

  @roles('origin')
  def get_ssh_pubkey(slef):
    print(green("Getting ssh pubkey from origin host..."))
    return sudo('cat /root/.ssh/id_rsa.pub')

  @roles('clone')
  def env_create(self):
    ssh_pubkey = execute(self.get_ssh_pubkey).popitem()[1]
    print(green("Creating Environment..."))
    sudo('mkdir -p /home/%s/.ssh' % self.clone_user)
    sudo('mkdir -p /opt/java')
    sudo('mkdir -p /opt/clitools')
    sudo('echo "%s" >> /home/%s/.ssh/authorized_keys' % (ssh_pubkey, self.clone_user))
    sudo('echo \'export PS1="[\u@\[$(tput bold)\]\[$(tput setaf 1)\]\h\[$(tput sgr0)\]:\w\$] "\' >> /root/.bashrc')
    sudo('chown -R %s /home/%s' % (self.clone_user, self.clone_user))
    sudo('chown -R %s /opt/java' % self.clone_user)
    sudo('chown -R %s /opt/clitools' % self.clone_user)
    sudo('echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head')
    sudo('echo "nameserver 8.8.6.6" >> /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head')
    sudo('resolvconf -u')

  @roles('origin')
  def env_rsync(self):
    sudo('rsync -raz --delete /etc/environment %s:/tmp/environment' % env.roledefs['clone'][0])

  @roles('clone')
  def env_install(self):
    sudo('mv /tmp/environment /etc/environment')
    sudo('chown root:root /etc/environment')

  @roles('clone')
  def deb_install(self):
    print(green("Installing deb..."))
    sudo('curl http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt | sudo apt-key add -')
    sudo('echo "deb http://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ precise varnish-3.0" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list')
    sudo('apt-get --quiet update')
    sudo('DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get --quiet --yes install mysql-server')
	sudo('''sed -i -r -b "N;s/\[mysqld\]\\n#/\[mysqld\]\\ninnodb_file_per_table\\nmax_allowed_packet=1024M/g" /etc/mysql/my.cnf''')
    sudo('service mysql restart')
    sudo('apt-get install --quiet --yes varnish')
    sudo('apt-get install --quiet --yes htop')
    sudo('apt-get install --quiet --yes memcached')
    sudo('apt-get install --quiet --yes libmemcached-dev')
    sudo('apt-get install --quiet --yes wget')
    sudo('apt-get install --quiet --yes libxml2-utils')
    sudo('apt-get install --quiet --yes curl')
    sudo('apt-get install --quiet --yes git')
    sudo('apt-get install --quiet --yes nmap')
    sudo('apt-get install --quiet --yes gcc')
    sudo('apt-get install --quiet --yes python-pip')
    sudo('apt-get install --quiet --yes python-virtualenv')
    sudo('apt-get install --quiet --yes libsasl2-dev')
    sudo('apt-get install --quiet --yes python-dev')
    sudo('apt-get install --quiet --yes libldap2-dev')
    sudo('apt-get install --quiet --yes libmysqld-dev')
    sudo('apt-get install --quiet --yes mc')

  @roles('origin')
  def jdk_rsync(self):
    print(green("Rsyncing jdk..."))
    sudo('rsync -raz --delete /opt/java/ %s:/opt/java' % env.roledefs['clone'][0])

  @roles('clone')
  def jdk_install(self):
    print(green("Installing jdk..."))
    sudo('update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/java/default/bin/java 1')
    sudo('update-alternatives --set java /opt/java/default/bin/java')
    sudo('chown -R root:root /opt/java')

  @roles('origin')
  def clitools_rsync(self):
    print(green("Installing clitools..."))
    sudo('rsync -raz --delete /opt/clitools/ %s:/opt/clitools' % env.roledefs['clone'][0])

  @roles('clone')
  def clitools_install(self):
    sudo('chown -R root:root /opt/clitools')

  def preinstall(self):
    raise NotImplementedError

  def install(self):
    raise NotImplementedError

  def postinstall(self):
    raise NotImplementedError


class UpdateTask(Task):
  name = "update"
  origin_user = None
  origin_host = None
  clone_user = None
  clone_host = None

  def run(self):
    timestamp_start = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
    print(yellow("[%s] Starting executing jobs..." % timestamp_start))
    execute(self.ask_user)
    execute(self.jdk_rsync)
    execute(self.preinstall)
    execute(self.install)
    execute(self.postinstall)
    timestamp_end = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
    print(yellow("[%s] Everything done." % timestamp_end))

  def ask_user(self):
    self.origin_user = prompt('What is the origin user?', default=self.origin_user, validate=r'^(\w+)$')
    self.origin_host = prompt('What is the origin host address?', default=self.origin_host)
    self.clone_user = prompt('What is the clone user?', default=self.clone_user, validate=r'^(\w+)$')
    self.clone_host = prompt('What is the clone host address?', default=self.clone_host)
    env.roledefs['origin'] = ["%s@%s" % (self.origin_user, self.origin_host)]
    env.roledefs['clone'] = ["%s@%s" % (self.clone_user, self.clone_host)]
    print("Origin: %s\nClone: %s" % (env.roledefs['origin'], env.roledefs['clone']))
    if not confirm("Continue with this settings?", default=False):
      abort("Aborting at user request.")

  @roles('origin')
  def jdk_rsync(self):
    print(green("Rsyncing jdk..."))
    sudo('rsync -raz --delete /opt/java/ %s:/opt/java' % env.roledefs['clone'][0])

  def preinstall(self):
    raise NotImplementedError

  def install(self):
    raise NotImplementedError

  def postinstall(self):
    raise NotImplementedError


"""
.. todo:
  * Add consolidate DeleteProjects.* to this module
  * Add dry-run option
"""


class Clone(CloneTask):
  name = "clone"
  origin_user = None
  origin_host = "localhost"
  clone_user = "ubuntu"
  clone_host = None

  @roles('clone')
  def preinstall(self):
    print(green("Configuring preinstall actions..."))
    with settings(warn_only=True):
      sudo('useradd --system jira')
    sudo('mkdir -p /opt/jira')
    sudo('chown -R %s /opt/jira' % self.clone_user)

  @roles('origin')
  def install(self):
    print(green("Rsyncing..."))
    clone = env.roledefs['clone'][0]
    exclude = [
      "home/caches/*",
      "home/data/attachments/*",
      "home/export/*",
      "home/import/*",
      "home/log/*",
      "home/tmp/*",
      "*/logs/*",
      "*/jre/*",
	  "home/plugins/.bundled-plugins/*",
	  "*/temp/*",
	  "home/plugins/.osgi-plugins"]
    sudo('rsync -raz --delete --exclude=%(exclude)s /opt/jira/ %(clone)s:/opt/jira' % {
      "clone": clone,
      "exclude": " --exclude=".join(exclude)})
    sudo('rsync -raz --delete /etc/init.d/jira %s:/opt/jira/initd.sh' % clone)

  @roles('clone')
  def postinstall(self):
    print(green("Configuring postinstall actions..."))
    sudo('sed -i "s/localhost/127.0.0.1/g" /opt/jira/home/dbconfig.xml')
    sudo('mysql -e "drop database if exists jira;"')
    sudo('mysql -e "create database jira /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin */;"')
    sudo('mysql -e "create user jira@localhost identified by \'jira\';"')
    sudo('mysql -e "grant all privileges on jira.* to jira@localhost identified by \'jira\';"')
    sudo('mysqldump -hlocalhost -ujira -p"jira" --lock-all-tables jira |mysql jira')
    sudo('mysql -e "delete from jira.filtersubscription";')
    sudo('mysql -e "delete from jira.mailserver";')
    sudo('mysql -e "update jira.propertystring set propertyvalue=\'http://%s:8080\' where id in (select id from jira.propertyentry where property_key like \'%%baseurl%%\');"' % env.roledefs['clone'][0].split('@')[1])
    sudo('mysql -e "update jira.cwd_user set credential=\'x61Ey612Kl2gpFL56FT9weDnpSo4AV8j8+qx2AuTHdRyY036xxzTTrw10Wq3+4qQyB+XURPWx1ONxp3Y3pB37A==\' where user_name=\'admin\';"')
	sudo('mysql -e "update jira.propertytext set propertyvalue=\'<h3>This is a JIRA test instance</h3>\' where ID=\'11216\';"')
    sudo('date > /opt/jira/database_lastupdate')
    sudo('''sed -i 's/JVM_MINIMUM_MEMORY=".*"/JVM_MINIMUM_MEMORY="256M"/g' /opt/jira/install/bin/setenv.sh''')
    sudo('''sed -i 's/JVM_MAXIMUM_MEMORY=".*"/JVM_MAXIMUM_MEMORY="768M"/g' /opt/jira/install/bin/setenv.sh''')
    sudo('''sed -i 's/scheme="https"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('''sed -i 's/proxyName="localhost"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('''sed -i 's/proxyPort="443"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('echo "jira.autoexport=false" >> /opt/jira/home/jira-config.properties')
    sudo('mv /opt/jira/initd.sh /etc/init.d/jira')
    sudo('chown root:root /etc/init.d/jira')
    sudo('chmod +x /etc/init.d/jira')
    sudo('chown -R jira:jira /opt/jira')
    print(red('/etc/init.d/jira start'))
    print(red('sleep 240 && /opt/jira/home/reindex.sh'))


class Update(UpdateTask):
  name = "update"

  @roles('clone')
  def preinstall(self):
    print(green("Configuring preinstall actions..."))
    sudo('/etc/init.d/jira stop')
    sudo('chown -R %s /opt/jira' % self.clone_user)

  @roles('origin')
  def install(self):
    print(green("Rsyncing..."))
    clone = env.roledefs['clone'][0]
    exclude = [
      "home/caches/*",
      "home/data/attachments/*",
      "home/export/*",
      "home/import/*",
      "home/log/*",
      "home/tmp/*",
      "*/logs/*",
      "*/jre/*",
	  "home/plugins/.bundled-plugins/*",
      "*/temp/*",
      "home/plugins/.osgi-plugins"]
    sudo('rsync -raz --delete --exclude=%(exclude)s /opt/jira/ %(clone)s:/opt/jira' % {
      "clone": clone,
      "exclude": " --exclude=".join(exclude)})
    sudo('rsync -raz --delete /etc/init.d/jira %s:/opt/jira/initd.sh' % clone)

  @roles('clone')
  def postinstall(self):
    print(green("Configuring postinstall actions..."))
    sudo('sed -i "s/localhost/127.0.0.1/g" /opt/jira/home/dbconfig.xml')
    print(red('mysql -e "drop database if exists jira;"'))
    print(red('mysql -e "create database jira /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin */;"'))
    print(red('mysql -e "grant all privileges on jira.* to jira@localhost identified by \'localhost\';"'))
    print(red('mysqldump -hlocalhost -ujira -p"jira" --lock-all-tables jira |mysql jira'))
    print(red('mysql -e "delete from jira.filtersubscription";'))
    print(red('mysql -e "delete from jira.mailserver";'))
    print(red('mysql -e "update jira.propertystring set propertyvalue=\'http://%s:8080\' where id in (select id from jira.propertyentry where property_key like \'%%baseurl%%\');"' % env.roledefs['clone'][0].split('@')[1]))
    print(red('mysql -e "update jira.cwd_user set credential=\'x61Ey612Kl2gpFL56FT9weDnpSo4AV8j8+qx2AuTHdRyY036xxzTTrw10Wq3+4qQyB+XURPWx1ONxp3Y3pB37A==\' where user_name=\'admin\';"'))
	print(red('mysql -e "update jira.propertytext set propertyvalue=\'<h3>This is a JIRA test instance</h3>\' where ID=\'11216\';"'))
    sudo('date > /opt/jira/database_lastupdate')
    sudo('''sed -i 's/JVM_MINIMUM_MEMORY=".*"/JVM_MINIMUM_MEMORY="256M"/g' /opt/jira/install/bin/setenv.sh''')
    sudo('''sed -i 's/JVM_MAXIMUM_MEMORY=".*"/JVM_MAXIMUM_MEMORY="768M"/g' /opt/jira/install/bin/setenv.sh''')
    sudo('''sed -i 's/scheme="https"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('''sed -i 's/proxyName="localhost"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('''sed -i 's/proxyPort="443"//g' /opt/jira/install/conf/server.xml''')
    sudo('mv /opt/jira/initd.sh /etc/init.d/jira')
    sudo('chown root:root /etc/init.d/jira')
    sudo('chown -R jira:jira /opt/jira')
    sudo('chmod +x /etc/init.d/jira')
    print(red('/etc/init.d/jira start'))
    print(red('sleep 240'))
    print(red('/opt/jira/home/reindex.sh'))

clone = Clone()
update = Update()
Code Listing 1.7. Jira delete projects
import httplib
import urllib
import logging
import re


"""
.. todo::
  * Add autodiscovery of token and jsessionid
  * Do not delete projects by porojectkey not id
  * Simplify
  * Remove not used headers and params
"""


class Config(object):
  host = 'localhost:8080'
  do_not_delete_project = [10300] #EKO

  # You can get this from inspecting HTTP request with WebInspector in your Browser
  token = '...'
  jsessionid = '...'


"""
You shouldn't change anything below this point,
unless you know what are you doing.
"""
logging.basicConfig(
  level=logging.INFO,
  format='[%(asctime).19s] %(levelname)s: %(message)s'
)


class Http(object):

  @staticmethod
  def GET(url, params={}):
    params["atl_token"] = Config.token
    params = urllib.urlencode(params)
    return Http._request("GET", "%s?%s" %(url, params))

  @staticmethod
  def POST(url, params={}):
    params["atl_token"] = Config.token
    params["Delete"] = "Delete"
    params["confirmedDelete"] = "true"
    params["workflowMode"] = "live"
    params["confirm"] = "true"
    params["confirmed"] = "true"
    return Http._request("POST", url, params)

  @staticmethod
  def _request(method, url, params={}):
    params = urllib.urlencode(params)
    headers = {
      "Cookie": "atlassian.xsrf.token=%s; JSESSIONID=%s" % (Config.token, Config.jsessionid),
      "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    }
    conn = httplib.HTTPConnection(Config.host)
    logging.debug("curl -X %(method)s -d '%(params)s' --cookie '%(cookie)s' http://%(host)s%(path)s" % {
      'method': method,
      'params': params,
      'cookie': headers['Cookie'],
      'host': Config.host,
      'path': url,
    })
    conn.request(method, url, params, headers)
    response = conn.getresponse()
    logging.debug("%s %s" % (response.status, response.reason))
    ret = response.read()
    response.close()
    return ret


class DeleteAbstract(object):
  pretty_name = None
  list_url = None
  list_re = None
  safe_data = []
  delete_url = None
  delete_param = "id"

  def __init__(self):
    if not self.pretty_name:
      self.pretty_name = self.__class__.__name__
    if self.__class__.__name__ == "DeleteAbstract":
      raise NotImplementedError
    logging.warning("%s" % self.pretty_name)

  def get_delete_data(self):
    html = Http.GET(self.list_url, {"start":0, "max":10000})
    matches = re.findall(self.list_re, html)
    try:
      if isinstance(matches[0], tuple):
        matches = [id for string, id in matches]
    except IndexError:
      print("Not authorized or no entries.")

    def clean(matches):
      matches = [urllib.unquote(name).decode('utf8') for name in matches]
      matches = [name.replace('+', ' ') for name in matches]
      return matches
    return clean(matches)

  def run(self):
    for id in self.get_delete_data():
      if str(id) not in [str(x) for x in self.safe_data]:
        logging.info("Deleting %s: %s" % (self.pretty_name, id))
        Http.POST(self.delete_url, {self.delete_param: id})


class DeleteProjects(DeleteAbstract):
  pretty_name = "Deleting Projects"
  list_url = "/ViewProjects.jspa"
  list_re = r'DeleteProject!default.jspa\?pid=([0-9]*)'
  safe_data = Config.do_not_delete_project
  delete_url = "/DeleteProject.jspa"
  delete_param = "pid"


if __name__ == "__main__":
  DeleteProjects().run()

1.10. Jira Performance

 • JProfiler
 • MAT (Memory Analyzer Tool) [heapdump and MAT from Eclipse]
 • Performance SQL
 • own database indexes
 • pgpool and database cache
 • nginx as a SSL terminator
 • Varnish caching REST responses (JSON) and static files

1.10.1. Database

 • /var/atlassian/application-data/jira/dbconfig.xml
<pool-min-size>20</pool-min-size>
<pool-max-size>20</pool-max-size>
<pool-max-wait>30000</pool-max-wait>
<validation-query>select 1</validation-query>
<min-evictable-idle-time-millis>60000</min-evictable-idle-time-millis>
<time-between-eviction-runs-millis>300000</time-between-eviction-runs-millis>
<pool-max-idle>20</pool-max-idle>
<pool-remove-abandoned>true</pool-remove-abandoned>
<pool-remove-abandoned-timeout>300</pool-remove-abandoned-timeout>
<pool-test-on-borrow>false</pool-test-on-borrow>
<pool-test-while-idle>true</pool-test-while-idle>

1.10.2. Garbage Collector

Code Listing 1.8. Jira Garbage Collector
JIRA_HOME="/opt/jira/home"
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-server -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+PrintGCDetails -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d).log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=10M"
JVM_MINIMUM_MEMORY="512m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"

# -server
# -XX:MaxPermSize=512m
# -XX:+UseG1GC
# -XX:+PrintGC
# -XX:MaxGCPauseMillis=200
# -XX:+PrintGCDateStamps
# -XX:+PrintGCDetails
# -XX:+UseGCLogFileRotation
# -XX:GCLogFileSize=10M
# -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%F).log
# -XX:NumberOfGCLogFiles=10
# -XX:+OptimizeStringConcat
# -XX:+DisableExplicitGC



# -Xms --> Minimum Memory
# -Xmx --> Maximum Memory
# -Xmn --> Heap of Younger Generation
# -Xss --> Thread Stack Size
# -XX:MaxMetaspaceSize --> Maximum Memory for Non-Heap Metaspace.
# -XX:NewRatio --> Ratio between Younger and Older Generation Memory sizes.
# -XX:ParallelGCThreads --> No of Parallel GC threads. By default, the GC threads will be equal to the number of CPUs of the Node / VM. Used when Parallel Garbage collectors are configured.






GC_JVM_PARAMETERS=""
GC_JVM_PARAMETERS="-XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCCause ${GC_JVM_PARAMETERS}"
GC_JVM_PARAMETERS="-Xloggc:$LOGBASEABS/logs/atlassian-jira-gc-%t.log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=5 -XX:GCLogFileSize=20M ${GC_JVM_PARAMETERS}"




## Defaultowe ustawienia Jiry po instalacji:
/opt/atlassian/jira/jre//bin/java
	-Djava.util.logging.config.file=/opt/atlassian/jira/conf/logging.properties
	-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager
	-Xms384m
	-Xmx768m
	-Djava.awt.headless=true
	-Datlassian.standalone=JIRA
	-Dorg.apache.jasper.runtime.BodyContentImpl.LIMIT_BUFFER=true
	-Dmail.mime.decodeparameters=true
	-Dorg.dom4j.factory=com.atlassian.core.xml.InterningDocumentFactory
	-XX:-OmitStackTraceInFastThrow
	-Datlassian.plugins.startup.options=
	-Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
	-Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources
	-Xloggc:/opt/atlassian/jira/logs/atlassian-jira-gc-%t.log
	-XX:+UseGCLogFileRotation
	-XX:NumberOfGCLogFiles=5
	-XX:GCLogFileSize=20M
	-XX:+PrintGCDetails
	-XX:+PrintGCDateStamps
	-XX:+PrintGCTimeStamps
	-XX:+PrintGCCause
	-classpath /opt/atlassian/jira/bin/bootstrap.jar:/opt/atlassian/jira/bin/tomcat-juli.jar
	-Dcatalina.base=/opt/atlassian/jira
	-Dcatalina.home=/opt/atlassian/jira
	-Djava.io.tmpdir=/opt/atlassian/jira/temp
	org.apache.catalina.startup.Bootstrap start

1.10.3. Monitorowanie

1.10.4. Rozwiązywanie problemów

grep '/rest' /opt/atlassian/jira/logs/access_log.* |awk '{print $7}' |sort |uniq -c |sort

1.11. Baza danych

 • AO = Add-On (plugins)
 • cwd_user i cwd_directories
 • jiraissue
 • mailserver
 • filtersubscription
 • worklog
 • customfieldvalue i customfield
 • project i project_key
 • fileattachment

1.11.1. Backup data with pg_dump

$ service jira stop
$ pg_dump -i -h localhost -p 5432 -U jira -F c -b -v -f "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump" jira
$ pg_dump -?
-p, –port=PORT database server port number
-i, –ignore-version proceed even when server version mismatches
-h, –host=HOSTNAME database server host or socket directory
-U, –username=NAME connect as specified database user
-W, –password force password prompt (should happen automatically)
-d, –dbname=NAME connect to database name
-v, –verbose verbose mode
-F, –format=c|t|p output file format (custom, tar, plain text)
-c, –clean clean (drop) schema prior to create
-b, –blobs include large objects in dump
-v, –verbose verbose mode
-f, –file=FILENAME output file name

1.11.2. Restore data with pg_restore

DROP DATABSE jira;
CREATE DATABASE jira_new;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jira_new TO jira;
$ pg_restore -i -h localhost -p 5432 -U jira -v "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump" -d jira_new
$ pg_restore -?
-p, –port=PORT database server port number
-i, –ignore-version proceed even when server version mismatches
-h, –host=HOSTNAME database server host or socket directory
-U, –username=NAME connect as specified database user
-W, –password force password prompt (should happen automatically)
-d, –dbname=NAME connect to database name
-v, –verbose verbose mode

1.11.3. Restore data with psql from plaintext SQL

$ psql -h localhost -p 5432 -U jira -d jira < "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump"

1.11.4. Change JIRA DB config

 • Change /var/atlassian/application-data/jira/dbconfig.xml
$ service jira start

1.12. Konfiguracja

1.12.1. JIRA User Server

 • Go to Jira User Server (g+g and type JIRA User Server)
 • Add application
 • Set application name, password and IP Addresses (paste adresses from instances which you want connect with Jira User Server)

1.14. Zadania praktyczne

1.14.1. Projekt

 • Stwórz projekt
 • Dodaj użytkownika admin do roli Developers
 • Dodaj użytkownika admin do roli Administrators

1.14.2. Tworzenie issues

 • Pozostaw za pomocą Configure Fields (ekran tworzenia zadania)

  • Issue Type
  • Summary
  • Priority
  • Attachment
  • Linked Issue
 • Do jednego z zadań dodaj załącznik

  • obrazek PNG lub JEPG
  • archiwum .zip z przynajmniej dwoma plikami tekstowymi
 • Zadania powinny mieć różne priorytety

 • Zadania miały różne Issue Type

 • Powiąż dwa zadania linkami jako “is blocked by”/”blocks”

 • Sklonuj przynajmniej jedno zadanie

 • Niech jedno zadanie ma trzy subtaski

  • status pierszego: To Do
  • status drugiego: In Progress
  • status trzeciego: Done
 • Przenieś zadanie z projektu do innego projektu

1.14.3. Backlog i Estymacja

 • Stwórz epiki

  • Logowanie
  • Panel administracyjny
 • oszacuj zadania używając Story Points i skali S,M,L (Small: 1, Medium: 2, Large: 3)

 • Zadanie wyestymuj na 4h

 • Zaloguj 1h 30m do zadania i ustaw remaining na 3h

1.14.4. Wersje

 • Stwórz werjse

  • 2017-03 (rozpoczęcie: 1 marzec 2017; zakończenie: 31 marzec 2017)
  • 2017-04 (rozpoczęcie: 1 kwiecień 2017; zakończenie: 31 kwiecień 2017)
  • 2017-05 (rozpoczęcie: 1 maj 2017; zakończenie: 31 maj 2017)
 • Zadania przydziel do wersji

1.14.5. Sprinty

 • Stwórz Sprinty

  • 2017-03 week 3 (ma 10 Story Points)
  • 2017-03 week 4 (ma 8 Story Points)
  • 2017-04 week 1 (ma 12 Story Points)
 • Wystartuj sprint 2017-03 week 3

  • Data rozpoczęcia 13 marzec 2017, 9:00
  • Data zakończenia 20 marzec 2017, 9:00
 • Przenieś dwa zadania do “In progress”

 • Przenieś jedno zadanie do “Done”

 • Zamknij sprint

 • Zadania które nie zostały zakończone w sprincie niech spadną do następnego tygodnia

  • Co się dzieje z otwartymi zadaniami?
  • Co się dzieje z zamkniętymi zadaniami?
  • Co się dzieje z zamkniętymi subtaskami, ale otwartym zadaniem?
  • Co się dzieje z otwartymi subtaskami ale zamkniętym zadaniem?
 • Zobacz raporty

1.14.6. JQL i Wyszukiwanie zadań

 • wyszukaj wszystkie zadania, które są w statusie “In Progress”
 • wyszukaj zadania, które zostały zaktualizowan od wczoraj
 • wyszukaj zadania, które należą do obecnie otwartego sprintu
 • wyszukaj zadania oflagowane
 • wyszukaj zadania, które należą do osób z grupy jira-administrators
 • wyszukaj zadania, które były przypisane do Ciebie, ale już nie są
 • Wyszukaj wszystkie zadania zaktualizowane przez Ciebie w okresie ostatniego tygodnia
 • Pokaż mandaye, story points, fixVersion

1.14.7. Filtry

 • Stwórz filtr “Daily”
 • Stwórz filtr “Przekroczony Deadline”, ustaw uprawnienia by był widoczny dla administratorów w projekcie
 • Stwórz filtr “Praca mojego zespołu z ostatniego tygodnia”, ustaw by przychodził mail z zadaniami w poniedziałki o 6 rano

1.14.8. Custom Field

 • Dodaj Custom Field typu Number o nazwie Manday, ustaw board do szacowania w Mandayach, dodaj do Screen
 • Dodaj Custom Field typu listy dwupoziomowej - Słownik
 • Sprawdź czy pola wyświetlają się przy zakładaniu zadań (czy nie są ukryte w Configure Fields)

1.14.9. Administracja

 • Zmień priorytety na MoSCoW, zmień ikony i kolory (czerwony, zielony, szary)
 • Dodaj Screen aby przy zamykaniu zadań wyświetlało się użytkownikowi okienko z logowaniem czasu

1.14.10. Board

 • Stwórz Board dla zadań rozwojowych (Story, Bug):

  • Dodaj kolumnę In Test oraz In Review wraz z odpowiadającymi im statusami

  • Dodaj status Won’t Do, który będzie w kolumnie Done jednocześnie ze statusem Done

  • Stwórz Quick Filter Daily:

   • zadania są w trakcie wykonywania
   • zaktualizowane w ciągu ostatniego dnia
   • lub mają flagę
  • Stwórz wersję board z Estymacją Time Estimate

  • Stwórz wersję board z Estymacją w Story Points

 • Stwórz Board dla zadań utrzymaniowych (Task)

 • Stwórz board Kanban z Epikami:

  • Stwórz swimline dla kwartałów
  • Określ aby w kolumnie “In Progress” mogły być maksymalnie 3 Epiku
 • Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie
  • board ma być publiczny

1.14.11. Administracja - Instalacja Jiry

 1. Zainstaluj jirę z licencją evaluation
 2. Utwórz przykładowy projekt

1.14.12. Administracja - bazą danych

 1. Zrób backup bazy danych (musi być data w nazwie pliku)
 2. Zrób drop bazy
 3. Zmień DB Pool connection
 4. Przywróć backup do bazy jira_new
 5. Dodaj polecenie backupu bazy danych do crontab z @midnight

1.14.13. Administracja - backup

 1. Zrób backup $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL wykorzystując tar.gz (musi być data w nazwie pliku)

 2. Wylistuj pliki w archiwum (możesz przeglądnąć za pomocą midnight commander)

 3. Usuń katalogi $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL

 4. Przywróć oba katalogi do:

  • /opt/jira/home
  • /opt/jira/install
 5. Podmienić skrypty startowe

 6. Uruchom Jirę z nowej lokalizacji

 7. Dodaj polecenie backupu $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL do crontab z @midnight

1.14.14. Administracja - Garbage Collector

 1. Zmień Garbage Collector na G1
 2. Zmień Xmx na 1GB
 3. Wepnij Java Melody do monitorowania

1.14.15. Administracja - Zmiana Javy

 1. Zainstaluj nową Javę na serwerze w katalogu /opt/java/$VERSION
 2. Utwórz symlink /opt/java/default/ wskazujący na /opt/java/$VERSION (dlaczego to dobra praktyka?)
 3. Zrestartuj Jirę by wykorzystywała nową Javę