16. Biznes i Produkt

16.1. Planowanie krótkoterminowe

Zespół programistyczny wykorzystuje techniki planowania krótkoterminowego i niewielkich iteracji. Praca planowana jest w tygodniowych cyklach. W każdy poniedziałek lider zespołu bazując na obecnej wiedzy dotyczącej stanu systemu oraz zapotrzebowania biznesu przydziela zadania poszczególnym członkom zespołu. Do procesu wykorzystywana jest tzw. tablica Kanban zwizualizowana w systemie Trello. Proces ten jest sprawny oraz nie pozostawia wątpliwości dla programistów.

16.2. Planowanie długoterminowe

Planowanie długoterminowe w zespole nie istnieje. Wpływ na ten fakt ma niezdecydowanie biznesu oraz reaktywne tworzenie systemu, tj. w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie.

Zespół poddany jest nieustannemu naciskowi i sprzecznym, wciąż zmieniającym się, nigdzie nie spisanym wymaganiom. Osoby z biznesu opierają swoje wymagania na "przeczuciu", które w trakcie implementacji ulega zmianie. Z zespołem kontaktują się różne osoby z poszczególnych serwisów nierzadko mające inne zdanie niż poprzednik. Wpływa to na chaos komunikacyjny i ciągłe poprawianie już istniejących funkcjonalności. Brak określonej definicji ukończenia nie pozwala na jednoznaczne określenie czy osiągnięto zamierzony cel dla wprowadzanej zmiany.

Nowoczesny proces wytwarzania oprogramowania wymaga stałego zaangażowania ze strony biznesu. Brak dedykowanego właściciela produktu uniemożliwia planowanie długoterminowe. Osoby oddelegowane do współpracy z programistami nie są dyspozycyjne oraz decyzyjne. Nie mogą jednoznacznie i szybko udzielić odpowiedzi na pytania zespołu, co wydłuża czas wprowadzania zmian i powoduje chaos komunikacyjny. Zdarza się że członkowie zespołu w celu uniknięcia przestoju podejmują decyzje samodzielnie, które są później kwestionowane i wymagają poprawy.

16.3. Zalecenia

  • Przetestowania planowania za pomocą systemu JIRA

  • Wspólne i cykliczne spotkania z biznesem w sprawie stworzenia wizji na rozwój długofalowy systemu

  • Sformalizowany proces wprowadzania zmian funkcjonalności

  • Jasne kryteria akceptacji skończonych przyrostów

  • Wspólne planowanie z biznesem priorytetów i kolejności wykonywania funkcjonalności